kpz logo

KPZ Znojmo

Podmínky účasti na táboře

 • Vyplnění a podepsání přihlášky – pravdivě a kompletně.
 • V případě zjištění nepravdivých nebo nekompletních informací v přihlášce a nástupním listu může být účastník vyloučen z tábora
 • Uvedení rodného čísla účastníka za účelem jeho pojištění na táboře.
 • Zaplacení nevratné zálohy ve výši 500 Kč (částka odpovídá nevratnému nájmu, který platíme předem za dítě).
 • Zálohu je nutné uhradit do 5 dnů po obdržení platebních údajů, uhrazení tábora (doplatek) do 31. 5. 2024.
 • Pokud se ze závažných důvodů (nemoc) Vaše dítě nezúčastní tábora, okamžitě tuto skutečnost nahlaste hlavnímu vedoucími tábora a předložte písemné vyjádření lékaře. Bude Vám po odečtení nevratné zálohy 500 Kč vrácena částka ve výši nevynaložených nákladů. Vrácení proběhne po vyúčtování tábora.
 • Pokud účastník tábora nahlásí neúčast v den nástupu, bez závažných zdravotních důvodů, částka je nevratná.
 • Drobné nevynaložené náklady po vyúčtování tábora budou použity na rozvoj spolku a zajištění dalšího tábora.
 • Při podpisu přihlášky bude účastník nebo jeho zákonný zástupce požádán o souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, které nutně potřebuje pro svoji činnost a jsou obsaženy v přihlášce a nástupním listu.
 • Nástup na tábor je možný po odevzdání těchto podepsaných dokumentů:
  – Přihlášky a GDPR (bude Vám vygenerována po vyplnění informací)
  – Nástupního listu (bude Vám zaslán před táborem)
  – Posudku o zdravotní způsobilosti od lékaře (dokument naleznete na našich stránkách a bude Vám také zaslán spolu s přihláškou)
  – Kopie kartičky pojištěnce
 • Každý účastník je povinen mít povlak na matraci, svůj polštář a spacák.
 • Na tábor lze přijmout pouze dítě, které dle § 9, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění:
  a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti  nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (nejedná se o očkování na Covid 19)
  b) nejeví známky akutního onemocnění.
  c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem  nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním  nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
 • Organizátor tábora má právo na odmítnutí přihlášky účastníka
 • Organizátor tábora má právo na vyloučení účastníka z tábora za porušení řádu tábora

Táborový řád

Dodržování táborového řádu je podmínkou účasti dítěte na táboře.

 • Bez vědomí vedoucích neopouštím tábor.
 • Dodržuji pokyny vedoucích a dodržuji BOZP.
 • Chovám se ekologicky.
 • Tábor udržuji v čistotě.
 • Dodržuji osobní hygienu.
 • Cizí chatky nenavštěvuji bez pozvání a po večerce.
 • Budu se chovat šetrně ke společnému majetku.
 • Každé zranění nebo zdravotní problém nahlásím na ošetřovně.
 • Kouření, pití alkoholu či požívání omamných látek je zakázáno.
 • Budu dodržovat pravidla slušného chování.
 • Případné hrubé porušení těchto pokynů může být potrestáno vyloučením z tábora.

Táborový program

 • 7:00 budíček
 • 7:10 rozcvička
 • 7:30 osobní hygiena
 • 8:00 snídaně
 • 8:30 úklid
 • 9:00 oddílový program
 • 10:30 dopolední svačina, pokračování v programu
 • 11:30 příprava na oběd
 • 12:00 oběd
 • 13:00 polední klid
 • 14:00 oddílový program
 • 15:00 odpolední svačina, pokračování v programu
 • 16:00 celotáborový program
 • 18:00 večeře
 • 19:00 osobní volno, příprava na večerní program
 • 20:00 večerní program
 • 21:30 příprava na večerku, osobní hygiena
 • 22:00 večerka